Chào ngày mới 13 tháng 2

CaptureOfLang-Son.jpg
CNM365 Chào ngày mới 13 tháng 2.
Wikipedia Ngày này năm xưa. Năm  1885Chiến tranh Pháp-Thanh: Quân Pháp chiếm thành Lạng Sơn từ tay quân Thanh. Năm 1945Chiến tranh thế giới thứ hai: Chiến dịch Budapest kết thúc khi tàn quân Đức và Hungary đầu hàng vô điều kiện trước Hồng Quân Liên Xô. Năm 1984Konstantin Chernenko được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô, kế nhiệm Yuri Andropov vừa qua đời. (xem tiếp)

Chào ngày mới 01 tháng 2
Chào ngày mới 02 tháng 2
Chào ngày mới 03 tháng 2
Chào ngày mới 04 tháng 2
Chào ngày mới 05 tháng 2
Chào ngày mới 06 tháng 2
Chào ngày mới 07 tháng 2
Chào ngày mới 08 tháng 2
Chào ngày mới 09 tháng 2
Chào ngày mới 10 tháng 2
Chào ngày mới 11 tháng 2
Chào ngày mới 12 tháng 2
Chào ngày mới 13 tháng 2

Video yêu thích
Nhạc xuân … Đàm Vĩnh Hưng
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính 
Hoàng Kim, foodcrops.vnhoangkim, hoangkimvietnam, Kim LinkedInKimFaceBook