Chào ngày mới 2 tháng 3

Norodom Sihanouk (1983).jpg