An viên nước hoàng gia

AN VIÊN NƯỚC HOÀNG GIA
Hoàng Kim
A Na Hoàng Gia An
An viên nước hoàng gia
Dạy không bao giờ chán
Học không bao giờ muộn
Chào ngày mới an lành

CNM365. Chào Ngày Mới 565
http://cnm365.wordpress.com